Nätet, sociala medier och normer

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen får eleverna reflektera kring hur vi påverkas av nätet.
  Elevmaterial

  Hur påverkas våra elever av normer som förmedlas i flödet av filmer och bilder på nätet? Skönhetsideal sprids på nätet och blir något som många unga, både killar och tjejer, vill leva upp till. Men målen är svåra att uppnå, ibland är de onaturliga och ofta är bilderna retuscherade.

  Inledning

  Hur påverkas vi av sociala medier?

  Det finns en risk för oss som använder sociala medier att vi glömmer att vara kritiska. Sociala medier bygger ju på att vi har relationer till dem vi delar information med, oftast människor vi litar på. En risk är att vi stänger av vårt kritiska tänkande. Men även i sociala medier behöver vi förhålla oss kritiska till information, även om den kommer från våra vänner. Vi behöver också vara medvetna om att algoritmer i programmen styr vilken information vi får tar del av.

  Genomförande

  Börja med en fyra hörn-övning och fortsätt sedan med att läsa texten ”Bilder berättar inte hela sanningen” med eleverna och följ upp med diskussionsfrågorna.

  Fyra hörn: instruktioner

  Läs ett påstående i taget. Eleverna tar ställning genom att gå till olika hörn i rummet som representerar olika svar.

  – Håller med

  – Håller inte med

  – Vet ej

  – Egen åsikt

  Läs påståendet och be eleverna välja hörn. Låt några deltagare förklara varför de valde just det hörnet. Ge därefter deltagarna möjlighet att byta hörn.

  Fyra hörn: påståenden

  • Jag jämför mig med andra på sociala medier.
  • Det är alltid kul att se vad andra gör på sociala medier.
  • Folk visar bara upp det bästa på sociala medier.
  • På sociala medier behöver man inte vara källkritisk.
  • Jag påverkas av andra träningsvanor och matvanor som visas upp på sociala medier.
  • Jag bryr mig inte om kändisar på sociala medier.
  • Att umgås med någon som kollar sociala medier på sin mobil är supertråkigt.

  Bilder visar inte hela sanningen

  De allra flesta bilder som sprids på nätet via till exempel sociala medier visar inte verkligheten, bara det bästa. Många bilder redigeras dessutom. Det skapar en overklig bild av verkligheten. Bilderna kan uppfattas som något man ska leva upp till och hur livet borde vara. Men verkligheten är inte bara solsken och underbara stunder. Vardagen består också av vardagliga saker som skola, träning, läxor, städa och att ha tråkigt.

  Prata om:

  • Varför tror du att många vill visa upp ett lyxigt och roligt liv när de lägger upp olika bilder?
  • Hur tror ni att bilder på nätet påverkar våra tankar kring hur man borde se ut och vara?
  • Vad kan man göra för att inte låta sig påverkas av bilder på nätet?
  • Vilka fördelar skulle det finnas med att också dela bilder som visar när man gör tråkiga saker och ser trött ut?

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Din hälsa och mobilen”.

  Koppling till läroplanen

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 7-9, bidra med möjlighet för eleverna att reflektera över hur vi påverkas av det vi ser på nätet.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 7-9 ska undervisningen behandla:

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

  Fler lektioner för Årskurs 7-9

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet