Bilder och källkritik

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att vara källkritisk med bilder
  Elevmaterial

  Inledning

  I den här övningen får eleverna träna på källkritik med bilder. Eleverna får även prata om att vända sig till vuxna för att få hjälp med att värdera vad som visas på nätet.

  Vad vet dina elever om vem eller vad man kan lita på ute på nätet? Även om många unga redan är duktiga på källkritik, kan det samtidigt finnas sådant på nätet som formar världsbilden utan att de tänker på det. Det som en youtube-stjärna säger kan lätt uppfattas som en sanning och få anar att alla inte är den de utger sig för att vara bakom nätets anonymitet.

  Genomförande

  Arbeta med följande steg i tur och ordning:

  • Om källkritik
  • Bilder och källkritik
  • Avslut i helklass

  Om källkritik

  Prata om i helklass: Vad är källkritik egentligen?

  Gå igenom med eleverna:

  • En källa är där man hämtar information ifrån.
  • Källkritik på nätet handlar om att ifrågasätta allt som du tar del av på internet, är det verkligen sant?

  Källkritik och bilder

  Bilder kan ge information och vara underhållande men en bild berättar ofta inte hela sanningen.

  1. Välj ut en eller flera bilder som eleverna får arbeta med. Kanske kan du hämta bilder från din egen Facebook eller Instagram eller en annons? Exempel på bilder finns även nedan.
  2. Dela in eleverna i grupper och ge varje grupp en bild tillsammans med elevmaterialet.
  3. Låt eleverna analysera bilden (vara källkritiska) med hjälp av frågorna i elevmaterialet. Tänk på att hjälpa eleverna med instruktioner som behöver göras muntlig i små steg.
  4. Avsluta övningen med att grupperna berättar om sina tankar kring bilderna.

  Källkritiska frågor

  • Avsändare (vem är det som ”visar” bilden tror ni?)
  • Avsikt med bilden (varför visas bilden?)
  • Vad händer med oss som tittar på bilden (hur påverkas vi av bilden?)

  Avslut i helklass

  • Hur påverkas vi av bilder på nätet? Ge exempel.
  • Kan vi avgöra vilka bilder som är äkta och vilka som är manipulerade på något sätt?
  • När behöver barn vända sig till vuxna för att få hjälp att värdera bilder på nätet?

  Exempel på bilder att använda

  Poster

  Här hittar du en poster som hör till lektionen.

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Att leva med bilder på nätet”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 1-3, bidra med möjlighet för eleverna att träna på källkritik med bilder.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 1-3:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska undervisningen behandla:

  • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
  • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

  Fler lektioner för Årskurs 1-3

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet