Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma?

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen får eleverna reflektera och uttrycka sina egna tankar kring hur nätet borde vara.
  Elevmaterial

  Inledning

  Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma? Den här övningen blir en rolig avslutning på klassens arbete med lektionerna på Lajka.

  Eleverna får använda sina erfarenheter och vad de har lärt sig för att skapa en presentation om hur de vill att nätet ska vara.

  • Dela in eleverna i grupper och låt dem arbeta med hur nätet skulle se ut om de fick bestämma.
  • Tänk på att instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntlig i små steg.
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Avsluta lektionen med att eleverna presentera sina arbeten.

  Surfa vidare

  När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för årskurs 1-3. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 1-3, bidra med möjlighet för eleverna att reflektera över vad nätet faktiskt är och innebär.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 1-3:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska undervisningen behandla:

  • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
  • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

  Fler lektioner för Årskurs 1-3

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet