Om Lajka

Därför skapades Lajka

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse har genom projektet #viberättar fått in ett hundratal vittnesmål från barn och ungas nätvardag. Dessa berättelser är en unik spegling från nätvardagen som ger vuxenvärlden en möjlighet att förstå den verklighet där barn och unga idag lever och verkar i. Med dessa berättelser som grund blev Stiftelsens nästa steg i arbetet för ett tryggare och schysstare internet att ta fram ett material för skolan – Lajka. Materialets syfte är att ge pedagoger och skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för att skapa en schysst nätvardag.

Elever

Målet med Lajka är att ge barnen ökade verktyg, kunskap och förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. De verkliga vinnarna med Lajka är eleverna. Det är vi vuxna som har försett eleverna med mobiler och ändlöst internet. Och det är vi vuxna som måste hjälpa eleverna att forma hur dessa ska hanteras på bästa sätt. Nätet består av många lockelser och konkurrerar med annat som också är viktigt i ungas liv. Med mer kunskap kan unga göra bättre välinformerade val och på så sätt kan Lajka hjälpa unga människor att skapa ett hälsosammare liv på nätet.

Pedagoger

För många pedagoger är konsekvenserna av nätets baksidor och ett onyanserat mobilanvändande uppenbara. Elever som kommer trötta till skolan eller som hela tiden har tankarna på annat håll blir svåra att lotsa genom undervisningen. Med Lajka får pedagoger en utgångspunkt för att prata med elever om nätet och utifrån denna dialog skapa ett hållbart förhållningssätt till tiden på nätet. Med Lajka ges även tillfällen att prata och resonera kring värdegrundsfrågor och sådant som är viktigt för elevernas sociala utveckling och psykiska välmående.

Fritidshemmet

På fritidshemmet möter pedagoger ofta elever på ett annat sätt inom skolans ramar, mer otvunget och avslappnat. I denna atmosfär finns också möjligheter att prata om vårt förhållande till nätet och mobiler på ett sätt som andra kompetenser inom skolan inte kan göra. Fritidspedagoger har ett viktigt uppdrag i att prata om viktiga frågor men på ett mindre formellt sätt.

Elevhälsan

Hälsofrågan är starkt kopplad till ungas liv på nätet och experterna inom frågan är självklart elevhälsan. Därför är det så viktigt att elevhälsan får ett material som är avsett för just dem, så att de tillsammans med pedagoger kan jobba mot samma mål. Genom att involvera elevhälsan skapas förutsättningar för att skolan på ett givande sätt ska kunna möta elever, utbilda dem om hälsofrågor samt uppmuntra till viktiga samtal.

Skolledning

Skolledningen har ett övergripande ansvar för skolan. Med Lajka får skolledningen ett färdigt paket för hela skolan inklusive elevhälsan. Skolledningens roll bör vara att organisera och avsätta tid och andra resurser för arbetet med en bättre näthälsa. Lajka är framtaget speciellt med tanke på tillämpning av likabehandlingsplan och skolans uppdrag att främja jämställdhet samt barnkonventionen och de globala målen. Låt därför Lajka bli en del av er skolas arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Vårdnadshavare

Med Lajka har föräldrar en möjlighet att lära sig mer om barns liv på nätet och börja prata med sina barn i större utsträckning om deras upplevelser om nätvardagen. När de diskussioner och uppgifter som barnen arbetar med i skolan  följs upp även hemma, kan vårdnadshavare hjälpa till att förankra nya tankebanor och även ge utrymme för intressanta diskussioner.

Så här tycker lärare om Lajka

Vi har samarbetat med flera skolor när vi utvecklade materialet på Lajka. Här kan du läsa vad lärare tycker!

Advisory board och kvalitetssäkring

Inför framtagandet av Lajka tillsattes Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelses Advisory board, för att tillstyrka innehållets kvalitet och relevans. Advisory boardets funktion har varit att överse och utveckla samt utvärdera arbetet med Lajka. Stiftelsens Advisory board består av experter och sakkunniga med gedigen erfarenhet och kunskap om bland annat skolväsendet, forskning, pedagogiska underlag samt idéellt engagemang och påverkansarbete.

Medlemmar:

 • Björn Johansson, Universitetslektor, mobbningsforskare.
 • Gustav Fridolin, Lärare, Utbildningsminister 2014-2019.
 • Katarina Österberg, Rektor, Sofielundsskolan.
 • Wera Gentele, Biträdande rektor, Sofielundsskolan.
 • Heléne Hodges, Rektor Hjulsta grundskola.
 • Rose Eftekhari, Skolkurator, Hjulsta grundskola.
 • Magnus Blixt, Pedagog, föreläsare, fd skolledare.
 • Jennie Gustafsson, Ordförande SVEA.
 • Philip Hjalmarsson, Pedagog, Philip och Annas lärarpodcast.
 • Susanne Carlzon, Verksamhetschef H.M, Drottning Silvias Stiftelse Care About The Children.
 • Christina Wahlström, Skandia Idéer för Livet.
 • Pelle Wijkström, Pedagog, Milstensskolan, initiativtagare till projekt ”nätkärlek”.
 • Carin Thörnqvist, Pedagog, Milstensskolan, initiativtagare till projekt ”nätkärlek”.

Under 2022 genomförde RISE, Research Institutes of Sweden, en kvalitetssäkring av Lajka där bl.a. Barnombudsmannen, Sveriges elevkårer och Elevernas riksförbund deltog tillsammans med forskare och yrkesverksamma lärare och rektorer. De bidrog till förslag på förbättringar som nu resulterat i att Lajka utökats med ett förskolematerial (Förskolemodulen) samt mer material om lag och rätt (Lagmodulen).

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Prinsparets personliga engagemang ligger till grund för Stiftelsens verksamhetsområden som är att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag samt att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet