Att leva med bilder på nätet

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen får eleverna reflektera kring hur vi påverkas av och förhåller oss till bilder.
  Elevmaterial

  I den här lektionen kommer eleverna i helklass eller gruppvis få prata om och reflektera kring hur vi kan leva med bilder på nätet.

  Inledning

  Hur påverkas våra elever av flödet av bilder på nätet? Med sociala medier har bilder kommit att bli en stor del av mångas liv. I den här lektionen kommer eleverna i helklass eller gruppvis få prata om och reflektera kring hur vi kan leva med bilder på nätet. Med den här övningen får ni prata om bilder på nätet, hur de sprids, hur de blir kvar och hur vi påverkas av dem.

  Undersökningar visar att över hälften barn i lågstadieålder har en egen mobil, och att åtta av tio av barn i lågstadieelever använder mobiler dagligen (Barnen och internet 2019, Internetstiftelsen).

  Genomförande

  Gå igenom texterna nedan med dina elever och arbeta med frågorna. Beroende på dina förutsättningar kan du välja att arbeta i helklass eller att eleverna arbetar i grupper med frågorna. Tänk på att instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntligen i små steg.

  Övning 1: Så snabbt sprids bilden

  Det är lätt att fånga ett ögonblick med kameran i mobilen. Samtidigt kan en bild som delas i sociala medier spridas med vindens hastighet och inom kort ha setts av hundratals eller tusentals människor.

  Ta med en dagstidning och visa upp en sida med en bild på för eleverna innan ni börjar med frågorna.

  • Hur snabbt kan en bild spridas med hjälp av en tidning?
  • Vad händer imorgon när det kommer en ny tidning och denna läggs till återvinningen?
  • Hur sprids en bild på nätet, till exempel via sociala medier?
  • Om det är en bild man tycker om kanske man vill att den ska få spridning, men hur känns det med en bild man inte tycker om?

  Övning 2: Så länge finns bilden kvar på nätet

  Förställ dig internet som ett stort skyltfönster. Ett skyltfönster som finns i ditt shoppingcenter och i alla shoppingfönster över hela världen. Allt du gör på internet kan ses av alla. Men du kan aldrig ta bort något från skyltfönstret! Om det är något som du inte vill att någon ska se eller veta så ska du aldrig skriva eller lägga ut det på nätet.

  Arbeta med frågorna.

  • Hur kommer det sig att människor gärna delar och visar sina egna bilder på nätet tror ni?
  • Kan ni komma på någon typ av bilder som man absolut inte ska lägga ut på nätet?
  • Vad tycker ni är viktigt att tänka på innan man delar en bild på nätet?

  Övning 3: Bilder berättar inte hela sanningen

  De allra flesta bilder som sprids på nätet bara det bästa. Många bilder redigeras dessutom. Det skapar en overklig bild av verkligheten. Bilderna kan uppfattas som något man ska leva upp till och hur livet borde vara. Men verkligheten är inte bara solsken och underbara stunder. Livet består också av helt vanliga saker som skola, träning, läxor, städa och att ha tråkigt.

  Arbeta med frågorna.

  • Varför tror du att många vill visa upp ett lyxigt och roligt liv när de lägger upp olika bilder?
  • Hur tror ni att bilder på nätet påverkar våra tankar kring hur man borde se ut och vara?

  Övning 4: Föräldrar som delar bilder på sina barn

  Barnkonventionens artikel 16 slår fast att barn har rätt till ett privatliv. Det kan påverka hur föräldrar fotar och delar bilder på sina barn i sociala medier. Vilken rätt har då föräldrar har att dela bilder på sina barn? En lag som förbjuder föräldrar att lägga upp bilder på sina barn fungerar inte, men vuxna behöver respektera barnens integritet och tänka igenom vilka bilder som delas. Bilder som föräldrar absolut inte ska dela på internet är

  • bilder på barn i badet
  • bilder på sjukt eller skadat barn
  • bilder från toaletten eller pottan
  • bilder med personlig information
  • bilder med andras barn.

  Frågor

  • Vad tycker du om dina föräldrar delar bilder av dig på nätet?
  • Vem tycker du ska bestämma vilka bilder som föräldrar får posta med sina barn?
  • Vilka problem kan det finnas med att lägga över ansvaret på barnen genom att fråga dem om tillåtelse att posta bilder?

  Poster

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma?”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 1-3, bidra med möjlighet för eleverna att reflektera över hur bilder sprids på nätet.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 1-3:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska undervisningen behandla:

  • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
  • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

  Fler lektioner för Årskurs 1-3

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet