Du är inte ensam!

Innehåll

  • 20-30 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut.
  • I övningen får eleverna reflektera kring att våga berätta om dåliga saker som händer på nätet.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om filmen Du är inte ensam! som handlar om vikten av att våga berätta för någon och ta hjälp om något som inte känns bra händer på nätet.

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna i grupper reflektera kring hur man kan tänka för att våga berätta för någon när något dåligt händer på nätet.

  Här hittar du mer lärarhandledning.

  Genomförande

  1. Berätta för eleverna vad lektionen handlar om.
  2. Se filmen tillsammans med eleverna.
  3. Led arbetet med lektionen och låt eleverna ta hjälp av elevmaterialet.

  Film

  Om ni inte redan har gjort det, börja med att titta på filmen.

  Att våga berätta

  Du är inte ensam. Näthat drabbar många. Om du utsätts för näthat kan det hjälpa om du gör så här,

  • Berätta om vad som hänt för någon du litar på. Gå till en vuxen du känner som en lärare, en väns förälder, dina föräldrar, ett äldre syskon. Personal på skolan är skyldiga att hjälpa elever som blir utsatta.
  • Polisanmäl brottet genom att ringa 11414. Vänta inte, för i vissa fall behöver polisen snabbt kunna samla bevis.
  • Spara bevis själv genom att ta skärmdumpar. Be någon i din närhet vara vittne och se bevismaterialet när du sparar det. Den personen kan vid en rättegång vittna om att bevisen inte har manipulerats.

  (Källa: statensmedierad.se)

  Frågor

  • Varför är det viktigt att våga berätta om en blir utsatt för näthat?
  • Vilka effekter kan det få om en utsatt person samlar mod och polisanmäler?
  • Om man blir utsatt för näthat behöver man stöd. Vem eller vilka bör man vända sig till för få hjälp?
  • Vad gör man om man känner någon som utsätter en annan på nätet?
  • Hur kan vi hjälpa de som är förövare att sluta upp med det?
  • Vad gör att en person blir en förövare?

  Frågor om filmen

  Näthat drabbar både enskilda individer och får samtidigt effekter för hela samhället då de som utsätts inte längre vågar föra fram sina tankar och åsikter. Vi vet att journalister, politiker, forskare, författare och konstnärer är särskilt utsatta för hat och hot via nätet. (Källa: internetkunskap.se)

  Frågor

  • När bra förebilder ersätts av sammanhang där hat, hot och rasism är en del av normen händer något med oss människor. Hur tror du att vi påverkas och vad kan vi göra för att inte bli en del av den normen?
  • Vem som helst kan bli utsatt på nätet och både vanliga människor och offentliga personer skräms till tystnad. De kanske inte vågar säga det de tycker eller lägga upp sådant som är viktigt på grund av rädslan för påhopp, hat och hot. Hur påverkas samhället av det och vad kan riskerna och konsekvenserna bli, kortsiktigt och långsiktigt?
  • Hur kan samhället och skolan göra för att fler ska våga berätta om en blir utsatt för näthat?
  • Varför beter vi oss ofta så olika beroende på om det är på nätet eller i fysiska livet? Borde det vara samma regler som gäller oavsett var vi spenderar vår tid?
  • Vad kan du tänka på och göra för att skapa en tryggare nätvardag?
  • Vem vill du vara på nätet och varför? Vem vill du inte vara?

  Surfa vidare

  Arbeta gärna vidare med de andra lektionerna i ”Om jag säger något blir det bara värre…”. Du hittar dem här

  Koppling till läroplanen

  Genom att arbeta med övningen kommer ni beröra de Globala målen, Barnkonventionen och skolans styrdokument.

  Globala målen

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

  Delmål
  4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Barnkonventionen

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

  Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

  Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

  Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

  Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  Läroplan för grundskolan LGR22

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden

  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

  Läroplan för gymnasiet (Gy11)

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden
  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

  Fler lektioner för om jag säger något blir det bara värre

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet