Skola

Varmt välkommen till Lajka!

Denna kostnadsfria utbildningsplattform har skapats av Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, för att Sveriges skolor lättare ska kunna prata om vardagen på nätet. På Lajka hittar du lektioner från förskolan till gymnasieskolan. Lajka erbjuder även material för fritidshemmet, elevhälsan, skolledning och vårdnadshavare. Med Lajka kan hela skolan samordna sitt arbete med att främja en god näthälsa. Lajka erbjuder konkreta förslag och färdiga upplägg som kan användas rakt av eller anpassa för din barn- eller elevgrupp för att samtala konstruktivt om nätet, dess påverkan och konsekvenser.

På den här sidan hittar du specifik information för dig som arbetar inom skolan.

Därför Lajka

Lajka har tagits fram med utgångspunkt i läroplanen, skollagen och i syfte att skapa förutsättningar för arbete med trygghet på nätet som del av värdegrunds- och antikränkningsarbetet i stort.

Det finns mycket som är bra med nätet och sociala medier, så även för barn och unga. Med tillgång till oändliga mängder information, möjligheten att hålla kontakt med familj världen över och lära känna vänner med liknande intressen har nätet potential att bidra till såväl hälsa och välmående som barn och ungas deltagande i det demokratiska samtalet. Samtidigt medför nätet och sociala medier nya arenor för hat, hot och andra former av otryggheter som istället riskerar att bidra till psykisk ohälsa och en utestängning från sociala sammanhang. Barn och unga är särskilt utsatta, och många saknar den närvaro och guidning från viktiga vuxna som kan bidra med värdefulla perspektiv, stöd och råd i nätvardagen. 

Skolan ska, i enlighet med det ansvar som i skollagen (2010:800) 6 kap. 7 § tillkommer huvudmannen, genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, däribland kränkningar på nätet. I en rapport från 2023 noterar Skolinspektionen att kränkningar på och utanför nätet har många likheter, men att det finns särskiljande aspekter av den digitala miljön som föranleder ett särskilt arbete med nätet som del av arbetet mot kränkningar. Bland dessa nämns:

  • Om kränkningar i den fysiska miljön slutar när den utsatte inte är i närheten av den som kränker (t. ex. vid skoldagens slut) kan kränkningar på nätet pågå dygnet runt
  • Något som skrivits eller delats på nätet kan delas och omdelas flera gånger och till nya människor, något som gör att kränkningen kan återupprepas flera gånger
  • När vi interagerar på nätet är kommunikationen ofta ofullständig, t. ex. för att vi inte ser varandras ansiktsuttryck eller hör röstlägen. Den ofullständiga kommunikationen kan leda till att vi är mer benägna att göra eller skriva saker som vi inte hade gjort om vi hade sett reaktionen från personen vi interagerar med.

Läs mer om skolans ansvar för att förebygga, förhindra och åtgärda nätkränkningar på Barn- och elevombudets hemsida

Utbildningar

På Lajka hittar du material från förskolan upp till gymnasiet. Klicka dig in på någon av våra utbildningar här nedan.

6 Lektioner
Förskolan
4 Lektioner
Förskoleklassen
5 Lektioner
Årskurs 1-3
4 Lektioner
Årskurs 4-6
12 Lektioner
Årskurs 7-9
7 Lektioner
Gymnasiet
2 Lektioner
Fritidshemmet
7 Lektioner
Elevhälsan
6 Lektioner
#nejtillnäthat
3 Lektioner
Nätet och demokratin
Ingen lektion
Skolledare

Så kan du arbeta med Lajka

Tanken med Lajka är att erbjuda ett material som du som arbetar i skolan kan använda antingen rakt av eller ta delar av och anpassa till just din elevgrupp. Här har vi beskrivit hur du kan lägga upp arbetet före, under och efter en övning. Vi har dessutom samlat några förslag på metoder som du kan använda när du arbetar med materialet.

1, 2, 3 – Lajka!

Före: Lajka har ett tydligt upplägg, så att du som ska hålla i en övning kan förbereda dig innan. Det finns material för olika målgrupper, tydligt kategoriserat på sidan. Sök i den kategori som är aktuell för dig, för att se urvalet.

Under: Det finns begreppslistor och frågeställningar att arbeta utifrån. Du kan välja att följa upplägget för övningen eller lektionen rakt av, eller så står det dig fritt att anpassa upplägget efter den barn- eller elevgrupp som du ska arbeta med och/ eller bygga in eget material i det befintliga.

Efter: Efter övningen eller lektionens genomförande rekommenderar vi att ta diskussionen vidare och lyfta upp det som kommit fram vid arbetet med diskussionsfrågorna. Du kan välja att göra en egen uppföljning, eller att genomföra vår effektmätning.

Metoder att arbeta med

EPA – Enskilt Par Alla

Metoden EPA kan användas när frågeställningar ska diskuteras. Eleverna får först individuellt fundera över en fråga, sedan diskutera i par och avslutningsvis diskuteras frågan i helklass. 

Uppdragskort/rollkort

Vid en gruppdiskussion kan eleverna tilldelas olika uppdrag eller roller. Metoden hjälper eleverna att vara aktiva i en diskussion, förhindrar att diskussionen inte rör sig iväg från ämnet och ser till att alla får möjlighet att göra sin röst hörd. Ett uppdragskort/ rollkort kan vara just att se till att alla kommer till tals, ett annat att säga till på ett trevligt sätt om någon inte håller sig till ämnet och ett tredje att föra anteckningar. 

Deliberativa samtal

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2012:9 lyfts prövande, deliberativa samtal fram som fruktbara i skolors arbete med demokrati och värdegrund. Samtalsmetoden kan med fördel användas i diskussionsfrågorna i de olika övningarna och lektionerna som finns här på Lajka.

I Skolverkets skrift Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2013) finns en värderingsmall att använda vid deliberativa samtal. Mallen finns nedan och deltagarna i respektive samtalsgrupp fyller i hur väl deras samtal uppnått kriterierna inom respektive kategori. Diskutera och utvärdera gärna resultatet efteråt; vad fungerade bra? Vad ska vi sträva efter att göra bättre nästa gång?

Oavslutade meningar

Oavslutade meningar kan användas som en “exit ticket” vid lektionens slut. Eleverna fyller i slutet av en given mening med egna ord. Eleverna får möjlighet att fundera på vad de tar med sig från lektionen och får övning i att formulera sina åsikter och tankar, vilka därmed kommer läraren till del. Detta kan göras analogt så väl som digitalt. 

Exempel kan vara:

  • Idag har jag lärt mig att…
  • Det jag tar med mig från lektionen är att…
  • Jag kan hjälpa till att skapa en tryggare nätvardag genom att…

Vill du läsa mer om hur Lajka skapades? Besök vår sida ”Om Lajka”

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet