Rasism på nätet

Innehåll

  • 20-30 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut.
  • I övningen får eleverna reflektera kring rasism på nätet.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om filmen Rasism. Vi ställer oss också frågan vad var och en av oss kan göra för att motverka rasismen?

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna i grupper reflektera kring hur rasism fungerar på nätet.

  Här hittar du mer lärarhandledning.

  Genomförande

  1. Berätta för eleverna vad lektionen handlar om.
  2. Se filmen tillsammans med eleverna.
  3. Led arbetet med lektionen och låt eleverna ta hjälp av elevmaterialet.

  Film

  Om ni inte redan har gjort det, börja med att titta på filmen.

  Rasism på nätet

  Hat med en grund i rasism drabbar främst personer som rasifieras som icke-vita, eller som har en viss religion eller etnicitet, exempelvis afrosvenskar, muslimska svenskar, judiska svenskar, romer och samer. Rasismen bygger på att vissa ser olika på människor baserat på hudfärg, språk och kulturella eller religiösa symboler. (Källa: Näthatshjälpen)

  Fördomar kan ligga bakom ett rasistiskt agerande och det är vanligt att normer påverkar hur vi tänker och vad vi säger. Ibland kan vi ha fördomar utan att veta om det. Ställ dig själv dessa frågor:

  (Individuellt)

  • Kan det hända att du drar dig för att lära känna vissa personer för att du tror att de ska vara på ett visst sätt? Till exempel för att de tillhör en viss kultur, har en annan religion än vad du har eller har en annan hudfärg?
  • Tycker du att det finns ett vanligt sätt att se ut på och ett annat sätt? Till exempel att du nämner någons hudfärg om hen har mörk hud., eller religion om hen bär slöja eller annat klädesplagg som inte du själv bär.
  • Händer det att du skrattar åt skämt som handlar om att människor från vissa kulturer eller länder ses som annorlunda?

  Vad kan svaren på frågorna berätta om dina egna fördomar?

  Frågor om filmen

  (I grupper)

  • Vad vittnar berättelserna om och hur vanligt är detta egentligen?
  • Vilka tycker ni att konsekvenserna borde bli för elever som gör ett quiz med frågor och svarsalternativ angående en annan elevs hudfärg?
  • Om rasism förekommer på er skola, vilka av er är beredda att göra något för att sätta stopp för det?
  • Leyou läser en berättelse om en person vars småsyskon utsätts för rasism på stan, på stranden, i affären och i skolan. Hur tror ni det påverkar hennes bild av samhället?
  • Hur tror ni att det påverkar henne och hennes syskon?
  • Finns det något du kan göra för att hjälpa personen i berättelsen?
  • Varför tror du att vissa behandlas annorlunda på grund av att de har en viss tro eller ett visst utseende?

  Surfa vidare

  Arbeta gärna vidare med de andra lektionerna i ”Om jag säger något blir det bara värre…”. Du hittar dem här

  Koppling till läroplanen

  Genom att arbeta med övningen kommer ni beröra de Globala målen, Barnkonventionen och skolans styrdokument.

  Globala målen

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

  Delmål
  4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Barnkonventionen

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

  Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

  Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

  Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

  Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  Läroplan för grundskolan LGR22

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden

  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

  Läroplan för gymnasiet (Gy11)

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden
  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

  Fler lektioner för om jag säger något blir det bara värre

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet