Källkritik på nätet

Innehåll

  • 60 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Målet med lektionen är att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att ifrågasätta normer på nätet.
  Elevmaterial

  Med källkritiskt tänkande kan vi lära barnen att ifrågasätta normer som förmedlas via nätet. I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få presentera sina diskussioner om hur nätet kan förstärka roller som pojkar och flickor förväntas ha.

  Inledning

  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk attityd till allt som du tar del av på internet. Även om många unga redan är duktiga på källkritik, kan det samtidigt finnas sådant på nätet som formar världsbilden utan att de tänker på det. Det som en youtube-stjärna säger kan lätt uppfattas som en sanning och få tänker på att bilder ofta är både iscensatta och retuscherade. Bilder på nätet är bärare av idéer om hur livet borde vara. Många bilder förstärker normer kring exempelvis manligt och kvinnligt, hur en familj bör vara och hur vi borde se ut. Nätet kan förstärka barn och ungas uppfattning om hur man förväntas vara som pojke eller flicka. Därmed påverkas de att själva bli en del av normen.

  Genomförande

  Källkritik

  Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen?

  En källa är där man hämtar information ifrån. Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, i det man hör och ser. Att tänka källkritiskt kan också vara att upptäcka och ifrågasätta sånt som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Bilden av det normala uppfattas ofta som önskvärd.

  Se upp med normer

  Bilder kan vara underbara och underhållande men är för det mesta en förvrängning av sanningen. Bilder är ofta iscensatta och redigerade, exempelvis reklambilder. Bilder på nätet kan också påverka hur vi tänker kring roller som pojkar och flickor.

  1. Välj ut en eller flera bilder som eleverna får arbeta med. Använd länkar nedan. Du kan också låta eleverna diskutera aktuella influencers. Låt eleverna titta och jämföra stjärnornas flöden. Det finns ganska mycket kvinnligt och manligt att diskutera.
  2. Dela in eleverna i grupper och tilldela varje grupp en bild tillsammans med elevmaterialet.
  3. Låt eleverna analysera bilden (vara källkritiska) med hjälp av frågorna för bildanalys i elevmaterialet.
  4. Avsluta övningen med att grupperna presenterar sina diskussioner om bilderna.

  Frågor för bildanalys

  • Vad ser ni på bilden?
  • Beskriv vad personen/personerna gör?
  • Vilka tankar får ni gällande sådant som är typiskt för killar eller tjejer?
  • Är det någon i bilden som har mer makt än någon annan? Står någon i bakgrunden och någon i förgrunden? Står någon person ovanför någon annan? Beskriv.
  • Vilket är budskapet som sänds till mottagaren?
  • Hur påverkas den som tittar på bilden?

  Hjälp eleverna upptäcka i analysen

  • bilder som är stereotypiska
  • bilder som handlar om makt
  • bilder som handlar om genus
  • bilder som handlar om identitet
  • bilder som får oss att tycka på ett visst sätt

  Avsluta i helklass

  • Hur påverkas vi av bilder som visar pojkar som gör typiska killgrejer och flickor som gör typiska tjejgrejer?
  • Vilka av alla bilder vi möts av på nätet är ögonblicksbilder, och vilka är arrangerade eller manipulerade på annat sätt?

  Poster

  Här hittar du en poster som hör till lektionen.

  Länkar till bilder i lektionen

  Tips: Om du vill hitta fler bilder att diskutera och jämföra, testa att använda samma sökfras men att byta ut ”pojke” mot ”flicka”. Vilken typ av bilder kommer upp om t. ex. du söker på ”kvinna som jobbar” respektive ”man som jobbar”, eller ”kvinna som tar hand om barn” respektive ”man som tar hand om barn”?

  Pojkar

  Flickor

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Att leva med bilder på nätet”.

  Koppling till läroplanen

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 4-6, bidra med möjlighet för eleverna att identifiera och diskutera hur normer förstärks på nätet.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 4-6:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska undervisningen behandla:

  • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
  • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer

  Fler lektioner för Årskurs 4-6

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet