Lär känna elevernas nätvanor

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen lär du dig om elevernas nätvanor och eleverna får prata om sin nätvardag.
  Elevmaterial

  Vad uppfattar dina elever som en bra nätdag och vad vet du om hur elevernas dagar på nätet ser ut? Med den här övningen får du svar på dessa frågor. Lektionen utgör också grunden för fortsatt arbete med skolmaterialet på Lajka.

  Inledning

  Genom undersökningar vet vi att barn i första hand använder sina skärmar för att spela, ta bilder och lyssna på musik.

  • Vid 7 års ålder börjar allt fler barn ha tillgång till egen mobil.
  • Det blir vanligare med egen mobil ju äldre barnen är.
  • Vid 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobiltelefon.
  • Nästan alla barn som använder internet tittar på tv och film på nätet.
  • Vid 8 års ålder spelar hälften av barnen dagligen.
  • När barnen börjar årskurs 1 blir det allt vanligare att de söker information och fakta på nätet och gör skolarbetet via internet.

  Källor

  I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få presentera sina diskussioner om:

  • en lyckad nätdag – som det borde vara och som man vill uppleva igen.
  • en dålig dag på nätet – när något gick snett och du blev rädd, arg eller ledsen.

  Genomförande

  • Dela in eleverna i grupper, förslagsvis 3-4 elever i varje grupp.
  • Tänk på att eleverna diskuterar i smågrupper men instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntlig i små steg.
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Låt dem prata om hur en lyckad respektive misslyckad nätdag kan vara.
  • Låt sedan eleverna presentera sina diskussioner och be dem gärna ställa frågor och komma med synpunkter till varandra.
  • Avsluta lektionen med att diskutera följande fråga: – Vad är ”receptet” för en lyckad nätdag?

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Majoritetsmissförståndet”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 1-3, bidra med möjlighet för eleverna att prata mer om sin nätvardag.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 1-3:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska undervisningen behandla:

  • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
  • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

  Fler lektioner för Årskurs 1-3

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet