Möjligheter och risker på nätet

Innehåll

  • Sätt upp den tillhörande affischen så att alla kan se den och förbered klotterväggen.
  • Skapa en förståelse för elevernas nätliv och prata med eleverna om hur ett hälsosamt liv på nätet ser ut.

  Med den här aktiviteten får fritidspedagoger ett underlag för att prata med elever om hur vi kan skapa ett hälsosammare liv på nätet.

  Inledning

  Nätet innebär många möjligheter att se och göra många roliga saker. Men nätet skapar också utsatthet. Med nätet följer för eleverna nya förutsättningar för att utsätta sig själv och andra för risker, jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier.

  Allt som händer på nätet är del av barnens liv, både i och utanför skolan

  Nätet ger eleverna tillgång till verktyg och möjligheter som de många gånger inte är mogna att hantera. På samma sätt som att vi inte skulle ge bilnycklarna till våra barn behöver vi också fundera över vilka nycklar vi vill ge våra barn till nätet. Eftersom de allra flesta redan har nätet i sina händer är det bäst att reflektera och diskutera kring detta tillsammans med eleverna!

  Genomförande

  Vad finns det för möjligheter och risker med nätet?

  Skapa ett klotterplank

  Förbered aktiviteten genom att skapa en klottervägg. Klä en vägg med stora pappersark som ni sätter fast ordentligt. Alternativt kan ni genomföra aktiviteten genom att skapa en stor väggmålning (om ni har en vägg tillgänglig). Det viktiga är att det som eleverna skapar blir kvar på väggen under en längre tid och kan utvecklas över tid.

  Brainstorma

  Samla eleverna framför väggen som ni har förberett och inled med en enkel brainstorm.

  Kanske kan ni börja med att utgå från de regler kring mobiler som ni har på fritids. Varför finns dessa regler? Har eleverna regler för mobilen hemma?

  Låt eleverna brainstorma och komma på idéer som ni kan samla under rubrikerna ”risker” och ”möjligheter”.

  Skapa
  Låt era reflektioner utmynna i en rolig presentation på klotterväggen. Eleverna får skriva, rita och måla utifrån de idéer som har kommit fram under era diskussioner. Tillsammans skapar ni något som blir kvar och som kan utvecklas över tid.

  Presentera

  Visa resultatet för föräldrarna.

  Poster

  Surfa vidare

  Arbeta med samverkan mellan fritids och skola genom att låta lärarna ta del av ert arbete med uppgiften. Kan lärarna följa upp arbetet med klotterväggen på sina lektioner?

  Koppling till läroplanen

  Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

  Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

  Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

  Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

  Språk och kommunikation

  Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

  Fler lektioner för fritidshemmet

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet