Mobbning på nätet

Innehåll

  • 20-30 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut.
  • I övningen får eleverna reflektera kring mobbning på nätet.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om filmen Mobbning. Vi ställer oss också frågan hur var och en kan agera för att säga nej till mobbning.

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna i grupper reflektera kring hur mobbning påverkar oss på nätet.

  Här hittar du mer lärarhandledning.

  Genomförande

  1. Berätta för eleverna vad lektionen handlar om.
  2. Se filmen tillsammans med eleverna.
  3. Led arbetet med lektionen och låt eleverna ta hjälp av elevmaterialet.

  Film

  Om ni inte redan har gjort det, börja med att titta på filmen.

  Om mobbning

  Kränkande behandling har samma betydelse som mobbning. Det är när en elevs värdighet kränks, när någon trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det kan vara att bli utesluten ur kamratkretsen, att bli illa behandlad och förtryckt. Kränkande behandling kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Med mobbning avses kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen. Kränkning och trakasserier kan förekomma även vid enstaka tillfällen. (Källa: hassleholm.se)

  Frågor

  • Hur kan elever själva motverka mobbning?
  • Åskådarrollen är en betydande del vid mobbning, det som också beskrivs som tystnaden hos de som står vid sidan av. Vilka har makten att bryta detta mönster och hur kan en göra det?
  • Hur kommer det sig att vissa mobbar och utsätter andra för kränkningar, vad kan det bero på?
  • Kan man göra något för att motverka att en person kränker eller mobbar andra?

  Frågor om filmen

  • Det är otroligt elaka händelser som beskrivs i filmen. Hur tror ni att en person som begår dessa övergrepp tänker?
  • Murtaza läser en berättelse där personen säger att han inte kan berätta för läraren, “för då blir det bara värre.” Det kan vara oerhört svårt att be om hjälp, men varför är det viktigt att ändå berätta för en vuxen? Vad kan hända om man inte gör det?
  • Finns det andra vuxna, förutom lärare, som personen kan berätta för?
  • I filmen är det tydligt att mobbning ofta utövas av en grupp individer. Kan vem som helst hota och hata för att vara del i gruppen?
  • Hur tycker ni att ”vi andra” kan göra skillnad?

  Om du är drabbad

  Tänk på att du inte ska behöva förändra dig i syfte att få mobbningen att upphöra. Det tär på självförtroendet och det är viktigt att veta att det aldrig är den som blir kränkt som bär ansvaret. Dessutom har du alltid rätt att få vara dig själv, du är bra precis som du är. Berätta om det som pågår och ta hjälp från skolan, föräldrar, andra trygga vuxna eller kompisar. I skolan är det vuxnas ansvar att lösa situationen och du har rätt till hjälp och stöd.

  Surfa vidare

  Arbeta gärna vidare med de andra lektionerna i ”Om jag säger något blir det bara värre…”. Du hittar dem här

  Koppling till läroplanen

  Genom att arbeta med övningen kommer ni beröra de Globala målen, Barnkonventionen och skolans styrdokument.

  Globala målen

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

  Delmål
  4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Barnkonventionen

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

  Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

  Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

  Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

  Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  Läroplan för grundskolan LGR22

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden

  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

  Läroplan för gymnasiet (Gy11)

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden
  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

  Fler lektioner för om jag säger något blir det bara värre

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet