Machokulturen på nätet

Innehåll

  • 20-30 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut.
  • I övningen får eleverna reflektera kring machokultur på nätet.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om filmen Machokultur.

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna i grupper reflektera kring hur machokultur påverkar oss på och utanför nätet.

  Här hittar du mer lärarhandledning.

  Genomförande

  1. Berätta för eleverna vad lektionen handlar om.
  2. Se filmen tillsammans med eleverna.
  3. Led arbetet med lektionen och låt eleverna ta hjälp av elevmaterialet.

  Film

  Om ni inte redan har gjort det, börja med att titta på filmen.

  Machokultur

  Machokultur är normer som berättar för oss hur killar förväntas vara. Normer skapar attityder som leder till att killar strävar efter att vara på vissa sätt – det handlar ofta om att vara manlig, stark och tuff. Machokultur kan exempelvis leda till en jargong som är nedlåtande mot kvinnor. Det kan också handla om idéer om att killar inte ska gråta, visa rädsla eller prata om känslor. Inom machokulturen finns en idealbild av killen som framgångsrik, hetrosexuell, självsäker och vältränad. (Källa: underkevlaret.se med våra tillägg)

  Frågor

  • Är det svårt för killar att inte påverkas av och dras med i en jargong som är macho?
  • Hur kan man påverkas av att se upp till och ha en macho-kille som förebild?
  • Hur tycker ni att en macho-kille uppfattas av sin omgivning?
  • På vilka sätt är machonormen begränsande för en kille?

  Frågor om filmen

  Edmund berättar om en händelse där en person stod upp mot flera mobbare och sade ifrån,”han är mycket tuffare än vad ni är”.

  • Vad tycker ni om personens agerande? Var det till exempel modigt, eller dumt, eller onödigt?
  • Hade andra i klassen kunnat göra något för att stötta honom?
  • Tycker ni att skolan borde ingripa på något sätt?
  • Hur ser ni på det som sedan drabbade personen under resten av hans skolgång?
  • Hur många personer till tror ni hade krävts som ställde sig bakom personen för att stoppa mobbarna?

  Surfa vidare

  Arbeta gärna vidare med de andra lektionerna i ”Om jag säger något blir det bara värre…”. Du hittar dem här

  Koppling till läroplanen

  Genom att arbeta med övningen kommer ni beröra de Globala målen, Barnkonventionen och skolans styrdokument.

  Globala målen

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

  Delmål
  4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Barnkonventionen

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

  Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

  Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

  Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

  Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  Läroplan för grundskolan LGR22

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden

  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

  Läroplan för gymnasiet (Gy11)

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden
  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

  Fler lektioner för om jag säger något blir det bara värre

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet