Varför Lajka?

Därför Lajka

Nätet är i grunden ett fantastiskt verktyg som möjliggjort så mycket av det som är bra i våra moderna högteknologiska samhällen. Att man idag kan lära sig genom interaktiva och roliga utbildningsappar, eller samarbeta med skolor på andra sidan jordklotet är något som ingen kunde drömt om för bara 30 år sedan. Ändå är det precis det som skett och något som blivit vardag för barn och unga – därav ordet nätvardag som vi använder frekvent. Samtidigt är det tydligt att barn och ungas nätvardag kan medföra svåra utmaningar för skolpersonalen. Många pedagoger beskriver hur det med nätet exempelvis följer hot och kränkningar som påverkar det dagliga arbetet negativt och försvårar skolans kunskapsuppdrag. Att behöva lägga tid på att reda ut nätrelaterade konflikter istället för undervisning, är något många känner igen sig i. För pedagoger och skolpersonal innebär elevernas uppkopplade nätvardag en ny typ av utmaning att förhålla sig till. Den utmaningen vill vi hjälpa alla skolor i hela Sverige att hantera! Lajka vänder sig till flera olika målgrupper kopplade till skolan. Vi tror nämligen på att det är genom samarbeten och enhetlighet som vi når bästa resultat. Hela skolan behöver arbeta mot gemensamma mål så att eleverna i slutändan ska få en schysstare och tryggare nätvardag, allas insats behövs. Nedan kan du läsa mer om varför Lajka är viktig för varje målgrupp.

Elever

Målet med Lajka är att ge barnen ökade verktyg, kunskap och förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. De verkliga vinnarna med Lajka är eleverna. Det är vi vuxna som har försett eleverna med mobiler och ändlöst internet. Och det är vi vuxna som måste hjälpa eleverna att forma hur dessa ska hanteras på bästa sätt. Nätet består av många lockelser och konkurrerar med annat som också är viktigt i ungas liv. Med mer kunskap kan unga göra bättre välinformerade val och på så sätt kan Lajka hjälpa unga människor att skapa ett hälsosammare liv på nätet.

Pedagoger

För många pedagoger är konsekvenserna av nätets baksidor och ett onyanserat mobilanvändande uppenbara. Elever som kommer trötta till skolan eller som hela tiden har tankarna på annat håll blir svåra att lotsa genom undervisningen. Med Lajka får pedagoger en utgångspunkt för att prata med elever om nätet och utifrån denna dialog skapa ett hållbart förhållningssätt till tiden på nätet. Med Lajka ges även tillfällen att prata och resonera kring värdegrundsfrågor och sådant som är viktigt för elevernas sociala utveckling och psykiska välmående.

Elevhälsan

Hälsofrågan är starkt kopplad till ungas liv på nätet och experterna inom frågan är självklart elevhälsan. Därför är det så viktigt att elevhälsan får ett material som är avsett för just dem, så att de tillsammans med pedagoger kan jobba mot samma mål. Genom att involvera elevhälsan skapas förutsättningar för att skolan på ett givande sätt ska kunna möta elever, utbilda dem om hälsofrågor samt uppmuntra till viktiga samtal.

Skolledning

Skolledningen har ett övergripande ansvar för skolan. Med Lajka får skolledningen ett färdigt paket för hela skolan inklusive elevhälsan. Skolledningens roll bör vara att organisera och avsätta tid och andra resurser för arbetet med en bättre näthälsa. Lajka är framtaget speciellt med tanke på tillämpning av likabehandlingsplan och skolans uppdrag att främja jämställdhet samt barnkonventionen och de globala målen. Låt därför Lajka bli en del av er skolas arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Föräldrar

Med Lajka har föräldrar en möjlighet att lära sig mer om barns liv på nätet och börja prata med sina barn i större utsträckning om deras upplevelser om nätvardagen. När de diskussioner och uppgifter som barnen arbetar med i skolan följs upp även hemma, kan föräldrar hjälpa till att förankra nya tankebanor och även ge utrymme för intressanta diskussioner.

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet