Lär känna elevernas nätvanor

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen lär du dig om elevernas nätvanor och eleverna får diskutera sin nätvardag.
  Elevmaterial

  I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få diskutera:

  • En lyckad nätdag – så som det borde vara och som man vill uppleva igen.
  • En dålig dag på nätet – när något gick snett och man blev rädd, arg eller ledsen.

  Inledning

  Vad uppfattar dina elever som en bra nätdag och vad vet du om hur elevernas dagar på nätet ser ut? Men den här övningen får du svar på dessa frågor. Lektionen utgör också grunden för fortsatt arbete med skolmaterialet på Lajka.

  Unga lever stora delar av sina sociala liv på nätet. På nätet finns många valmöjligheter och allt går fort. Det går fort att ta reda på något eller ta kontakt med någon. Nätet innebär också frihet för många unga som upplever att de kan vara som de vill och att man inte blir dömd.

  Många använder tiden på nätet till att spela spel och umgås med vänner. Nätet har också blivit ett sätt för unga att söka svar på frågor som de kanske inte vågar ställa till någon IRL (in real life).

  Allt fler unga använder också nätet för skolarbete och att kolla nyheter. I åldern 12 till 15 år är internet den viktigaste nyhetskällan.

  Genomförande

  • Dela in eleverna i grupper, förslagsvis 3-4 elever i varje grupp, och låt dem prata om hur en lyckad respektive misslyckad nätdag kan vara.  
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Låt sedan eleverna presentera sina diskussioner och be dem gärna ställa frågor och komma med synpunkter till varandra.
  • Avsluta lektionen med att diskutera följande fråga: – Vad är ”receptet” för en lyckad nätdag?

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen Majoritetsmissförståndet.

  Koppling till läroplanen

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 7-9, bidra med möjlighet för eleverna att diskutera sin nätvardag.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 7-9 ska undervisningen behandla:

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

  Fler lektioner för Årskurs 7-9

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet