Källkritik på nätet

Innehåll

  • 40-60 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Att eleverna lär sig att tillämpa källkritik på nätet och vad det innebär att information på nätet är styrd.
  Elevmaterial

  Med den här övningen får eleverna lära sig grundläggande källkritik på nätet.

  Inledning

  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på.

  Även om många unga redan är duktiga på källkritik, kan det samtidigt finnas sådant på nätet som formar världsbilden utan att du tänker på det. Det som en youtube-stjärna säger kan lätt uppfattas som en sanning och det är inte alltid man uppfattar att bilder ofta är både iscensatta och retuscherade. Det samma gäller de personer vi umgås med, det är inte helt ovanligt att personer ljuger om sin identitet och låtsas vara någon annan på nätet.

  Genomförande

  Arbeta med lektionen i följande steg:

  • Vem litar du på?
  • Kan du lita på sökmotorer?
  • Om källkritik
  • Övning: Den källkritiska metoden

  Vem litar du på?

  Litar vi på information baserat på var den kommer ifrån? Utan att tänka på det gör vi nog den bedömning, det kan handla om människor vi känner eller nyhetssajter på nätet. Det finns även avsändare vi inte litar på och då är vi mer misstänksamma mot vad de säger.

  Eleverna arbetar individuellt och skapar en lista

  • Gör en lista med fem olika avsändare på nätet som du påverkas av. Det behöver inte vara nyheter eller ett speciellt ämne. Utgå från sånt som intresserar dig.
  • Välj ut två avsändare och förklara hur och varför de påverkar dig.

  Eleverna arbetar i par och jämför sina listor

  • Vilka är likheterna och skillnaderna?
  • Vad kan orsaken till skillnaderna vara?

  Diskutera i helklass

  • Har ni träffat på falska nyheter som spridits på nätet?
  • Vilka risker finns det med att traditionella källor ersätts av exempelvis Youtube och sociala medier?

  Kan du lita på sökmotorer?

  Den vanligaste sökmotorn är Google och att googla har blivit ett så självklart beteende att man lätt glömmer att sökresultatet inte är neutralt. Resultaten av en sökning styrs av vem som gör sökningen, var man befinner sig, tidigare sökningar och vilka företag som vill nå den personen med sin marknadsföring.

  Det finns även sökmotorer som erbjuder användare mer anonymitet, man kan säga att det är avkodade sökmotorer:

  Eleverna arbetar i par med uppgiften i elevmaterialet:

  Jämför sökresultat på Google, Startpage och Duckduckgo. Sök exempelvis på ”hörlurar” eller något annat sökord som du själv väljer. Jämför resultaten. Finns det skillnader och vad beror de på?

  Om källkritik

  Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen?

  Gå igenom med eleverna:

  • En källa är där man hämtar information ifrån.
  • Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, i det man hör och ser.

  Övning: Den källkritiska metoden

  Eleverna arbetar med den källkritiska metoden i par.

  I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:

  • Äkthet. Är källan vad den utger sig för?
  • Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare information?
  • Beroende. Är källan fristående och är informationen från källan beroende av andra källor
  • Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan?

  Pröva metoden genom att granska:

  1. En bloggare
  2. En YouTuber
  3. En nyhetssajt

  Eleverna beskriver resultatet. Vem blev mest respektive minst trovärdig. Förklara varför.

  Poster

  Här hittar du en poster som hör till lektionen

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen Nätet, sociala medier och normer.

  Koppling till läroplanen

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 7-9, bidra med möjlighet för eleverna att öva på den källkritiska metoden i en digital kontext.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 7-9 ska undervisningen behandla:

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

  Fler lektioner för Årskurs 7-9

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet