40 minuter.

Förbered med projektor för filmvisning.

Med övningen får eleverna reflektera kring vad nätet är.

Vad är nätet? (förskoleklass)

LÄRARHANDLEDNING

I den här lektionen får eleverna prata om och reflektera kring vad nätet är.

Arbeta med stegen nedan.

Börja med att fråga eleverna var de tror att internet finns. Lyssna till elevernas idéer och förslag, skriv gärna upp på tavlan.

Sammanfatta tillsammans med eleverna:

Man kan säga att internet finns i mobilen, surfplattan och datorn. Vi får tillgång till internet via exempelvis mobilen. Man kan föreställa sig internet på två sätt:

  • Alla kablar och datorer och mobiler som bildar ett jättestort nätverk.
  • Allt som man kan göra på nätet.

Fråga eleverna vad man kan göra på internet. Lyssna till elevernas idéer och förslag, skriv gärna upp på tavlan.

Sammanfatta tillsammans med eleverna:

  • På internet kan vi bland annat lyssna på musik, söka efter information, titta på film och spela spel.

Internet är ett nätverk, som består av massor med datorer och servrar som är sammankopplade.

Datorer och servrar är sammankopplade med kablar och mindre trådlösa nätverk.

När du använder nätet så blir också din mobil eller surfplatta eller dator en del av internet.

En mobilmast skickar trådlös datortrafik, exempelvis till mobiltelefoner.

Avsluta lektionen med att se de två första minuterna av ”Internet – så funkar det!”.

Internet — så funkar det! är en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Filmen är publicerad av Internetstiftelsen (2014).

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Nätet för barn”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

I förskoleklassen ska undervisningen också behandla säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

©2022 Prinsparets Stiftelse