40 minuter.

Förbered med projektor för filmvisning.

Att eleverna tränar på att vara källkritiska på nätet.

Testa att vara källkritisk (förskoleklassen)

LÄRARHANDLEDNING

Källkritik på nätet handlar om att ifrågasätta allt som du tar del av i alla former på internet. Med den här övningen får eleverna träna sig på de källkritiska frågorna.

Gör en källkritisk granskning tillsammans

Välj ett avsnitt på SVT Barn och gör en källkritisk granskning tillsammans. Välj ett program som du tycker passar dina elever. På SVT finns exempelvis Söndag med Sofia (fakta om djur) och Pippi Långstrump (lyfter hon verkligen hästen på riktigt?).

1 Vem?

Vem gör programmet?

2 Vad?

Vad berättar man om i programmet?

3 När?

När skapades programmet?

4 Varför?

Varför finns programmet?  Vad är syftet med programmet?

5 Hur?

Hur är innehållet, roligt eller allvarligt?

När ni är klara med granskningen kan ni avsluta med att diskutera följande:

  • Hur gjorde ni för att svara på frågorna?
  • Var det lätt eller svårt att svara på de källkritiska frågorna?

När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för förskoleklass  i Lajka. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

I förskoleklassen ska undervisningen också behandla säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

©2022 Prinsparets Stiftelse