Ca 35 minuter totalt.

Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut det.

Övning 3

Del 1 (ca 15 min) Brainstorma lösningar individuellt

Elevernas uppgift blir att individuellt under ca 1-3 minuter brainstorma olika lösningar de ser i att uppnå målet att säga #nejtillnäthat och motverka näthat. Eleverna skriver ner en lösning per post-it.

Del 2 (ca 10 min) Samla lösningar som eleverna skrivit på post-its i kategorier

Eleverna delar med sig av det de skrivit på sina post-its och samlar dem sedan i olika kategorier med andra post-its som handlar om liknande saker.

Del 3 (ca 10 min) Skriv in lösningar i ruta 3

Eleverna sammanfattar sina lösningar och punktar ner dem i ruta 3 på workshopunderlaget.

Koppling till styrdokument, mål och konventioner

När ni har sett teaterföreställningen “Om jag säger något…” och arbetar med det tillhörande materialet kommer ni beröra både skolans styrdokument, Barnkonventionen och de Globala målen som del i er undervisning.

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

 • Att avskaffa extrem fattigdom. 
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
 • Att främja fred och rättvisa. 
 • Att lösa klimatkrisen.

Delmål

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Läroplan för grundskolan LGR22

Förståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Normer och värden

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

Läroplan för gymnasiet (Gy11)

Förståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Normer och värden

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

Ämnesplaner 

Samhällskunskap grundskolan 2022

I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte – Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om världen och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

–   Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter

Centralt innehåll åk 4-6

Individer och gemenskaper

–   Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

–   Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning

–   De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Information och kommunikation

–   Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll åk 7-9

Rättigheter och rättsskipning

–   Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.

–   Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Svenska grundskolan 2022

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka si i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Centralt innehåll åk 4-6

Språkbruk

–   Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

–   Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Centralt innehåll åk 7-9

Språkbruk

–   Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

–   Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

–   Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Samhällskunskap gymnasiet

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Centralt innehåll 

Samhällskunskap 1a1

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • ​​Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Samhällskunskap 1a2

 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

Samhällskunskap 1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

 

Svenska 1 gymnasiet 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 2. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Centralt innehåll

 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

©2022 Prinsparets Stiftelse