40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen får eleverna reflektera kring hur vi påverkas av nätet.

Lämplig för samarbete med elevhälsan.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Nätet, sociala medier och normer (åk 7-9)

Hur påverkas våra elever av normer som förmedlas i flödet av filmer och bilder på nätet? Skönhetsideal sprids på nätet och blir något som många unga, både killar och tjejer, vill leva upp till. Men målen är svåra att uppnå, ibland är de onaturliga och ofta är bilderna retuscherade.

LÄRARHANDLEDNING

Hur påverkas vi av sociala medier?

Det finns en risk för oss som använder sociala medier att vi glömmer att vara kritiska. Sociala medier bygger ju på att vi har relationer till dem vi delar information med, oftast människor vi litar på. En risk är att vi stänger av vårt kritiska tänkande. Men även i sociala medier behöver vi förhålla oss kritiska till information, även om den kommer från våra vänner. Vi behöver också vara medvetna om att algoritmer i programmen styr vilken information vi får tar del av.

Börja med en fyra hörn-övning och fortsätt sedan med att läsa texten ”Bilder berättar inte hela sanningen” med eleverna och följ upp med diskussionsfrågorna.

Läs ett påstående i taget. Eleverna tar ställning genom att gå till olika hörn i rummet som representerar olika svar.

– Håller med

– Håller inte med

– Vet ej

– Egen åsikt

Läs påståendet och be eleverna välja hörn. Låt några deltagare förklara varför de valde just det hörnet. Ge därefter deltagarna möjlighet att byta hörn.

 • Jag jämför mig med andra på sociala medier.
 • Det är alltid kul att se vad andra gör på sociala medier.
 • Folk visar bara upp det bästa på sociala medier.
 • På sociala medier behöver man inte vara källkritisk.
 • Jag påverkas av andra träningsvanor och matvanor som visas upp på sociala medier.
 • Jag bryr mig inte om kändisar på sociala medier.
 • Att umgås med någon som kollar sociala medier på sin mobil är supertråkigt.

De allra flesta bilder som sprids på nätet via till exempel sociala medier visar inte verkligheten, bara det bästa. Många bilder redigeras dessutom. Det skapar en overklig bild av verkligheten. Bilderna kan uppfattas som något man ska leva upp till och hur livet borde vara. Men verkligheten är inte bara solsken och underbara stunder. Vardagen består också av vardagliga saker som skola, träning, läxor, städa och att ha tråkigt.

Prata om:

 • Varför tror du att många vill visa upp ett lyxigt och roligt liv när de lägger upp olika bilder?
 • Hur tror ni att bilder på nätet påverkar våra tankar kring hur man borde se ut och vara?
 • Vad kan man göra för att inte låta sig påverkas av bilder på nätet?
 • Vilka fördelar skulle det finnas med att också dela bilder som visar när man gör tråkiga saker och ser trött ut?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Din hälsa och mobilen”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

©2022 Prinsparets Stiftelse