40 minuter.

Med övningen får eleverna reflektera kring innehåll på nätet.

Nätet för barn (förskoleklassen)

LÄRARHANDLEDNING

I den här lektionen får eleverna prata om och reflektera kring vad barn gör på nätet.  Ni får också prata om reklam och skrämmande innehåll som man kan mötas av på nätet.

Arbeta med stegen nedan.

Låt eleverna arbeta i grupper och prata om vad de helst gör på nätet. När grupperna har pratat färdigt får de sammanfatta för resten av klassen.

Följ upp med följande frågor:

• Vilka sajter tycker ni mest om?

• Vad är det som gör just den eller de så bra?

Låt eleverna fortsätta i grupper och prata om följande frågor.

• Kan man se på en sida om den är gjord för barn?

• Finns det saker som ni inte tycker ska finnas på en sajt för barn? Varför det?

Inled med att prata om ordet reklam. Till exempel: Vad är reklam? Varför visar man reklam, till exempel i tidningar och på TV?

  • Händer det att ni ser på reklam när ni är på nätet?
  • Finns det reklam som riktar sig speciellt till barn?
  • Kan man göra något för att undvika reklam?
  • Finns det något som är bra med reklam?
  • Finns det något som inte är bra med reklam?

Ni kan även titta på avsnittet ”Reklam och sponsring”, 9 minuter (Surfarna, UR).

Nyfiken på regler för reklam till barn? Här kan du läsa en kortfattad förklaring på Hallå Konsument.

Nätet är tyvärr fullt med läskiga och skrämmande saker. Särskilt skrämmande kan det upplevas av barn. Ibland händer det att barn träffar på innehåll som de inte förstår, det kan till exempel vara bilder som gör att man blir rädd och ledsen.

Låt eleverna prata om följande frågor i grupper:

• Vad ska man göra om man råkar se något på nätet som gör att man blir rädd och ledsen?

• Varför är det viktigt att prata med en vuxen om man möter något skrämmande på nätet?

Påminn eleverna!

Om något är läskigt, konstigt eller verkar fel ska du hämta en vuxen.

När ni arbetar med detta kanske du även vill informera föräldrarna om vad ni jobbar med, till exempel i ett veckobrev.

Barnsäkra nätet (för föräldrar)

Genom att göra inställningar på hemmanätverket, smart TV:n, mobila enheter osv. är det möjligt att barnsäkra innehållet som dina barn möter via nätet. Det finns även appar som ger utökad kontroll över barnens mobiler där man som förälder exempelvis kan begränsa installation av appar och tid för användning.

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Källkritik på nätet”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

I förskoleklassen ska undervisningen också behandla säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

©2022 Prinsparets Stiftelse