60 minuter, dela upp i två tillfällen.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

I den här övningen får eleverna arbeta med klassens nätvanor.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Majoritetsmissförståndet (åk 4-6)

I den här övningen får ni arbeta med majoritetsmissförståndet, dvs. uppfattningen som många barn har att ”kompisarna får göra mycket mer på nätet än vad jag får”. Eleverna fyller individuellt i ett formulär om deras nätvanor, vad de får göra och inte får göra på nätet. Därefter kan du som lärare sammanställa och använda underlaget från undersökningen för fortsatta diskussioner om nätvanor i klassen.

LÄRARHANDLEDNING

Nätet blir en allt vanligare del av barnens fritid vid sidan av att göra läxor, träffa kompisar och gå på träning. I tioårsåldern börjar barnen alltmer utforska nätet på egen hand. På nätet finns mycket som är spännande, inspirerande och roligt. Dessvärre händer det också att barnen landar på sidor som de inte skulle behöva se. Värst tycker barn det är att se sidor där djur eller barn plågas eller far illa.

  • Berätta för eleverna att övningen går ut på att eleverna enskilt och anonymt ska fylla i ett formulär för att undersöka hur klassens nätvanor ser ut.
  • Låt eleverna individuellt fylla i formuläret i elevmaterialet. Var noga med att förklara för dem att det är en individuell övning och att det inte är tillåtet att titta på varandras svar.
  • När alla är färdiga samlar du in formulären och sammanställer resultatet.
  • Vid nästa lektionstillfälle använder ni er av sammanställningen och avslutar med att eleverna i grupper får diskutera resultatet av er undersökning.

Arbeta i grupper eller i helklass.

  • Stämde resultatet med era förväntningar?
  • Stämmer det att ”många andra” har mer frihet att göra vad de vill på nätet, eller ser det lika ut för de flesta?
  • Är det alltid bra att få göra precis som man själv vill?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Källkritik på nätet”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

©2022 Prinsparets Stiftelse