60 minuter, dela upp i två tillfällen.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

I den här övningen får eleverna arbeta med klassens nätvanor.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Majoritetsmissförståndet (åk 1-3)

I den här övningen får ni arbeta med majoritetsmissförståndet, uppfattningen som många unga har att ”kompisarna får göra mycket mer på nätet än vad jag får”. Eleverna fyller individuellt i ett formulär om deras nätvanor, vad de får göra och inte får göra på nätet. Därefter kan du som lärare sammanställa och använda underlaget från undersökningen för fortsatta diskussioner om nätvanor i klassen.

LÄRARHANDLEDNING

Nätet har blivit en allt vanligare del av barnens fritid vid sidan av att göra läxor, träffa kompisar och gå på träning. Redan runt  åttaårsåldern börjar nätet bli en stor del av många barns vardag. Efterhand som barnen blir äldre, lär sig läsa och skriva blir de också mer självständiga på nätet. Och ju äldre barnen blir, desto mer blir nätet en social mötesplats. Men det finns också en baksida av barnens liv på nätet. Barnen rör sig mindre och får mindre tid att göra andra saker. Dessutom råkar barn ut för tråkigheter som taskiga kommentarer och även mobbing.

  • Berätta för eleverna att övningen går ut på att eleverna enskilt och anonymt ska fylla i ett formulär för att få reda på hur klassens nätvanor ser ut.
  • Tänk på att instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntlig i små steg. Elever kan ha svårt att läsa påståendena men om någon läser för dem går det säkert bra.
  • Låt eleverna individuellt fylla i formuläret i elevmaterialet. Förklara för dem att det är en individuell övning och att det inte är tillåtet att titta på varandras svar.
  • När alla är färdiga samlar du in formulären och sammanställer resultatet.
  • Vid nästa lektionstillfälle använder ni er av sammanställningen och avslutar med att eleverna i grupper får diskutera resultatet av er undersökning.

Arbeta i grupper eller i helklass.

  • Stämde resultatet med era förväntningar?
  • Stämmer det att ”många andra” har mer frihet att göra vad de vill på nätet, eller ser det lika ut för de flesta?
  • Är det alltid bra att få göra precis som man själv vill?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Bilder och källkritik”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

©2022 Prinsparets Stiftelse