40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen får eleverna reflektera och uttrycka sina egna tankar kring hur nätet borde vara.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma? (åk 1-3)

Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma? Den här övningen blir en rolig avslutning på klassens arbete med lektionerna på Lajka.

LÄRARHANDLEDNING

Eleverna får använda sina erfarenheter och vad de har lärt sig för att skapa en presentation om hur de vill att nätet ska vara.

  • Dela in eleverna i grupper och låt dem arbeta med hur nätet skulle se ut om de fick bestämma.
  • Tänk på att instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntlig i små steg.
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Avsluta lektionen med att eleverna presentera sina arbeten.

När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för årskurs 1-3. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse