40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen lär du dig om elevernas nätvanor och eleverna får diskutera sin nätvardag.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Lär känna elevernas nätvanor (åk 4-6)

Vad uppfattar dina elever som en bra nätdag och vad vet du om hur elevernas dagar på nätet ser ut? Med den här övningen får du svar på dessa frågor. Lektionen utgör också grunden för fortsatt arbete med skolmaterialet på Lajka.

LÄRARHANDLEDNING

I årskurs 4 har nästan alla elever en egen mobil. Undersökningar visar att barn i första hand använder sina skärmar för att spela, ta bilder och lyssna på musik. Från 10 års ålder är det fortfarande underhållning som gäller men barnen börjar allt mer ägna sig åt kommunikation som samtal, sms, och sociala medier.

  • Den vanligaste aktiviteten för barn på nätet är att titta på tv och video.
  • 4 av 10 barn på nätet börjar skicka bilder och textmeddelanden vid 7 års ålder.
  • Hälften av 10 åringarna som är på nätet besöker sociala medier.

I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få presentera sina diskussioner om:

  • En lyckad nätdag – så som det borde vara och som man vill uppleva igen.
  • En dålig dag på nätet – när något gick snett och du blev rädd, arg eller ledsen.
  • Dela in eleverna i grupper, förslagsvis 3-4 elever i varje grupp, och låt dem prata om hur en lyckad respektive misslyckad nätdag kan vara. 
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Låt sedan eleverna presentera sina diskussioner och be dem gärna ställa frågor och komma med synpunkter till varandra.
  • Avsluta lektionen med att diskutera följande fråga: – Vad är ”receptet” för en lyckad nätdag?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Majoritetsmissförståndet”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse