40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen lär du dig om elevernas nätvanor och eleverna får diskutera sin nätvardag.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Lär känna elevernas nätvanor (åk 7-9)

I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få diskutera:

  • En lyckad nätdag – så som det borde vara och som man vill uppleva igen.
  • En dålig dag på nätet – när något gick snett och man blev rädd, arg eller ledsen.

LÄRARHANDLEDNING

Vad uppfattar dina elever som en bra nätdag och vad vet du om hur elevernas dagar på nätet ser ut? Men den här övningen får du svar på dessa frågor. Lektionen utgör också grunden för fortsatt arbete med skolmaterialet på Lajka.

Unga lever stora delar av sina sociala liv på nätet. På nätet finns många valmöjligheter och allt går fort. Det går fort att ta reda på något eller ta kontakt med någon. Nätet innebär också frihet för många unga som upplever att de kan vara som de vill och att man inte blir dömd.

Många använder tiden på nätet till att spela spel och umgås med vänner. Nätet har också blivit ett sätt för unga att söka svar på frågor som de kanske inte vågar ställa till någon IRL (in real life).

Allt fler unga använder också nätet för skolarbete och att kolla nyheter. I åldern 12 till 15 år är internet den viktigaste nyhetskällan.

  • Dela in eleverna i grupper, förslagsvis 3-4 elever i varje grupp, och låt dem prata om hur en lyckad respektive misslyckad nätdag kan vara.  
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Låt sedan eleverna presentera sina diskussioner och be dem gärna ställa frågor och komma med synpunkter till varandra.
  • Avsluta lektionen med att diskutera följande fråga: – Vad är ”receptet” för en lyckad nätdag?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen Majoritetsmissförståndet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse