60 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Målet med lektionen är att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att ifrågasätta normer på nätet.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Källkritik på nätet (åk 4-6)

Med källkritiskt tänkande kan vi lära barnen att ifrågasätta normer som förmedlas via nätet. I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få presentera sina diskussioner om hur nätet kan förstärka roller som pojkar och flickor förväntas ha.

LÄRARHANDLEDNING

Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk attityd till allt som du tar del av på internet. Även om många unga redan är duktiga på källkritik, kan det samtidigt finnas sådant på nätet som formar världsbilden utan att de tänker på det. Det som en youtube-stjärna säger kan lätt uppfattas som en sanning och få tänker på att bilder ofta är både iscensatta och retuscherade. Bilder på nätet är bärare av idéer om hur livet borde vara. Många bilder förstärker normer kring exempelvis manligt och kvinnligt, hur en familj bör vara och hur vi borde se ut. Nätet kan förstärka barn och ungas uppfattning om hur man förväntas vara som pojke eller flicka. Därmed påverkas de att själva bli en del av normen.

Källkritik

Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen?

En källa är där man hämtar information ifrån. Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, i det man hör och ser. Att tänka källkritiskt kan också vara att upptäcka och ifrågasätta sånt som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Bilden av det normala uppfattas ofta som önskvärd.

Se upp med normer

Bilder kan vara underbara och underhållande men är för det mesta en förvrängning av sanningen. Bilder är ofta iscensatta och redigerade, exempelvis reklambilder. Bilder på nätet kan också påverka hur vi tänker kring roller som pojkar och flickor.

 1. Välj ut en eller flera bilder som eleverna får arbeta med. Använd länkar nedan. Du kan också låta eleverna gå in på två aktuella influencers, exempelvis Bianca och Samir. Låt eleverna titta och jämföra stjärnornas flöden. Det finns ganska mycket kvinnligt och manligt att diskutera.
 2. Dela in eleverna i grupper och tilldela varje grupp en bild tillsammans med elevmaterialet.
 3. Låt eleverna analysera bilden (vara källkritiska) med hjälp av frågorna för bildanalys i elevmaterialet.
 4. Avsluta övningen med att grupperna presenterar sina diskussioner om bilderna.
 • Vad ser ni på bilden?
 • Beskriv vad personen/personerna gör?
 • Vilka tankar får ni gällande sådant som är typiskt för killar eller tjejer?
 • Är det någon i bilden som har mer makt än någon annan? Står någon i bakgrunden och någon i förgrunden? Står någon person ovanför någon annan? Beskriv.
 • Vilket är budskapet som sänds till mottagaren?
 • Hur påverkas den som tittar på bilden?

Hjälp eleverna upptäcka i analysen

 • bilder som är stereotypiska
 • bilder som handlar om makt
 • bilder som handlar om genus
 • bilder som handlar om identitet
 • bilder som får oss att tycka på ett visst sätt
 • Hur påverkas vi av bilder som visar pojkar som gör typiska killgrejer och flickor som gör typiska tjejgrejer?
 • Vilka av alla bilder vi möts av på nätet är ögonblicksbilder, och vilka är arrangerade eller manipulerade på annat sätt?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Att leva med bilder på nätet”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Bild

Bildanalys

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Svenska

Informationssökning och källkritik

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

©2022 Prinsparets Stiftelse