2 X 40 minuter.

Förbered med projektor för filmvisning samt följande material – serietidning, nyhetstidning, bok om exempelvis djur, en mobil eller surfplatta.

Att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att vara källkritisk på nätet.

Källkritik på nätet (förskoleklassen)

Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Med den här övningen får eleverna lära sig grundläggande källkritik på nätet – att ifrågasätta.

LÄRARHANDLEDNING

Tänk på att i lektionen finns det flera svåra ord. Till exempel ”källkritik”, ”information”, ”underhållning”, ”författare”. Det är viktigt att använda dessa svåra ord så att barnen blir bekanta med dem, men ta er tid att förklara och prata om dem.

Arbeta med stegen nedan i tur och ordning.

Inled med att läsa högt ur en bok för barn om till exempel djur och natur. Ni kan också använda skönlitteratur.

Prata om:

 • Vad handlar boken om?
 • Fanns det något ni redan visste om exempelvis de djur som boken handlar om?

I grupper

Låt eleverna prata om hur de tror att författarna har gjort för att ta reda på allt som står i boken.

Prata om:

 • Är allt i boken sant eller är det påhittat?

Förr i tiden var det vanligt att man hämtade vatten vid en källa, exempelvis en brunn. På samma sätt som man hämtade vatten från en källa kan man också hämta information och kunskap från en källa, eller massor av källor, till exempel i form av böcker och tidningar.

Prata om i grupper:

 • Kan ni komma på andra källor för information?

Ta med:

 • en dagstidning
 • en serietidning
 • en bok om exempelvis fåglar eller svampar
 • en surfplatta eller en mobil

1. Håll upp dagstidningen och boken för eleverna.

Förklara för eleverna att dessa är källor till information. ”Exempelvis kan du läsa och lära om svampar i boken.”

2. Håll upp serietidningen och dagstidningen för eleverna.

Fråga eleverna:

 • Vilken av tidningarna är den källa som man kan lita mest på?
 • Varför är det så,  är den ena tidningen en bättre källa än den andra?
 • Kan en serietidning vara en källa till information eller är det bara underhållning?

3. Håll upp surfplattan eller mobilen för eleverna.

Fråga eleverna

 • På vilka sätt kan mobilen eller surfplattan användas för att hitta källor?
 • Vilka typer av källor kan man hitta på nätet?
 • Finns det några källor man kan lita på på nätet?
 • Finns det några källor man inte kan lita på på nätet?

Sammanfatta för eleverna.

 • En källa är där man hämtar information ifrån.
 • Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, att ifrågasätta.

Titta på programmet: Är det sant? (14 minuter)

Filmen Är det sant? vänder sig i första hand till mellanstadiet men det går att visa den även i förskoleklass. Stoppa filmen vid flera tillfällen för att sammanfatta, ställa frågor och förstå innehållet.

Ni kan också välja att istället se avsnittet Källkritik – Surfarna, UR (9 minuter).  Denna film är anpassad för en yngre målgrupp.

Repetera och gå igenom de källkritiska frågorna med eleverna:

1 Vem?

Vem är det som ligger bakom informationen?

2 Vad?

Vad står det i källan, åsikter eller fakta?

3 När?

När skapades eller uppdaterades informationen?

4 Varför?

Varför har informationen skapats? Vill den underhålla, ge kunskap, eller sprida åsikter eller tjäna pengar?

5 Hur?

Hittade du informationen via ett ställe du litar på?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Testa att vara källkritisk”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

I förskoleklassen ska undervisningen också behandla säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

©2022 Prinsparets Stiftelse