40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att vara källkritisk med bilder.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Bilder och källkritik (åk 1-3)

I den här övningen får eleverna träna på källkritik med bilder. Eleverna får även prata om att vända sig till vuxna för att få hjälp med att värdera vad som visas på nätet.

LÄRARHANDLEDNING

Vad vet dina elever om vem eller vad man kan lita på ute på nätet? Även om många unga redan är duktiga på källkritik, kan det samtidigt finnas sådant på nätet som formar världsbilden utan att de tänker på det. Det som en youtube-stjärna säger kan lätt uppfattas som en sanning och få anar att alla inte är den de utger sig för att vara bakom nätets anonymitet.

Arbeta med följande steg:

 • Om källkritik
 • Bilder och källkritik
 • Avslut i helklass

Prata om i helklass

– Vad är källkritik egentligen?

Gå igenom med eleverna:

 • En källa är där man hämtar information ifrån.
 • Källkritik på nätet handlar om att ifrågasätta allt som du tar del av på internet, är det verkligen sant?

Bilder kan ge information och vara underhållande men en bild berättar ofta inte hela sanningen.

 1. Välj ut en eller flera bilder som eleverna får arbeta med. Kanske kan du hämta bilder från din egen Facebook eller Instagram eller en annons? Exempel på bilder finns även nedan.
 2. Dela in eleverna i grupper och ge varje grupp en bild tillsammans med elevmaterialet.
 3. Låt eleverna analysera bilden (vara källkritiska) med hjälp av frågorna i elevmaterialet. Tänk på att hjälpa eleverna med instruktioner som behöver göras muntlig i små steg.
 4. Avsluta övningen med att grupperna berättar om sina tankar kring bilderna.

Källkritiska frågor

 • Sändare (vem är det som ”visar” bilden tror ni?)
 • Avsikt med bilden (varför visas bilden?)
 • Vad händer med oss som tittar på bilden (hur påverkas vi av bilden?)
 • Hur påverkas vi av bilder på nätet? Ge exempel.
 • Kan vi avgöra vilka bilder som är äkta och vilka som är manipulerade på något sätt?
 • När behöver barn vända sig till vuxna för att få hjälp att värdera bilder på nätet?

Om du vill arbeta mer med källkritik, använd gärna lektionerna nedan.

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Att leva med bilder på nätet”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse