40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen får eleverna reflektera kring vikten av att vara försiktig med hur vi använder bilder på nätet.

Lämplig för samarbete med elevhälsan.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Att leva med bilder på nätet (åk 4-6)

I den här lektionen får eleverna prata om hur vi kan förhålla oss till bilder på nätet.

LÄRARHANDLEDNING

Med sociala medier har bilder kommit att bli en stor del av mångas liv. I den här övningen får ni prata om bilder på nätet, hur de sprids och varför det är viktigt att  vara försiktig med vad man fotar, filmar och postar på nätet.

Gå igenom texterna nedan med dina elever och arbeta med frågorna som ni hittar i elevmaterialet. Beroende på dina förutsättningar kan du välja att arbeta i helklass eller att eleverna arbetar i grupper med frågorna.

Det är lätt att fånga ett ögonblick med kameran i mobilen. Samtidigt kan en bild som delas i sociala medier spridas med vindens hastighet och inom kort ha setts av hundratals eller tusentals människor.

Ta med en dagstidning och visa upp en sida med en bild på för eleverna innan ni börjar med frågorna.

Frågor:

 • Hur snabbt kan bilden spridas med hjälp av en tidning?
 • Vad händer imorgon när det kommer en ny tidning och denna läggs till återvinningen?
 • Hur sprids en bild på nätet, till exempel via sociala medier?
 • Om det är en bild man tycker om kanske man vill att den ska få spridning, men hur känns det med en bild man inte tycker om?

Förställ dig internet som ett stort skyltfönster. Ett skyltfönster som finns i ditt shoppingcenter och i alla shoppingfönster över hela världen. Allt du gör på internet kan ses av alla. Men du kan aldrig ta bort något från skyltfönstret! Om det är något som du inte vill att någon ska se eller veta så ska du aldrig skriva eller lägga ut det på nätet.

Frågor:

 • Hur kommer det sig att människor gärna delar och visar sina egna bilder på nätet tror ni?
 • Kan ni komma på någon typ av bilder som man absolut inte ska lägga ut på nätet?
 • Det finns regler för var man inte får fota, till exempel i skolan, i badhus, på träningen, i biografer, gallerior och sjukhus. Varför finns dessa regler och tycker ni att det borde finnas fler förbud mot att fota? Förklara.

Polisen har uppmärksammat att framförallt unga tjejer hängs ut med bilder och filmer. Det börjar med att man filmar sig själv eller kamrater och det kan verka oskyldigt men bilderna hamnar lätt fel. När bilder och filmer har postats är det svårt att göra något i efterhand. Andra kan spara bilder eller filmer på sina telefoner för att sedan sprida vidare och då är skadan redan skedd.

Frågor:

 • Polisen tycker att föräldrar ska prata med sina barn om riskerna med att sprida bilder och filmer på sociala medier. Hur vanligt tror ni att det är att föräldrar pratar med sina barn om risker på nätet?
 • Bilder och filmer sprids utan kontroll på nätet och de kan lätt hamna fel och spridas. Vilka konsekvenser kan det få?
 • Polisen har märkt en ökning av bilder och filmer med mer eller mindre avklädda barn. Varför tror ni att personer går med på att klä av sig på bilder?
 • Vad tror du kan hända om en kompis har känsliga bilder på dig och ni sedan blir osams?

Så här skrev polisen i Täby på sin Facebooksida i ett brev till föräldrar

”Eftersom vi i Ungdomsgruppen i Lokalpolisområde Täby den senare tiden har märkt att det har blivit vanligt att man bland barn och ungdomar skickar en viss typ av bilder och filmer till varandra på sociala medier, vill vi göra er uppmärksamma på detta.

Det handlar om bilder och filmer bland barn och ungdomar ibland så unga som 12 år. Bilderna/filmerna innehåller tex barn/ungdomar som är lättklädda, med bar överkropp eller som är nakna. Det kan verka oskyldigt till en början, MEN dessa bilder/filmer har sedan en förmåga att plötsligt börja spridas bland klasskamrater. Och de sprids snabbt!”

Ni kan läsa hela brevet på Täby polisens Facebook-sida

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Aktivitet, sömn, mobilen och din hälsa”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse