40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

Med övningen får eleverna reflektera kring hur vi påverkas av och förhåller oss till bilder.

Lämplig för samarbete med elevhälsan.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Att leva med bilder på nätet (åk 1-3)

I den här lektionen kommer eleverna i helklass eller gruppvis få prata om och reflektera kring hur vi kan leva med bilder på nätet.

LÄRARHANDLEDNING

Hur påverkas våra elever av flödet av bilder på nätet? Med sociala medier har bilder kommit att bli en stor del av mångas liv. Med den här övningen får ni prata om bilder på nätet, hur de sprids, hur de blir kvar och hur vi påverkas av dem.

Undersökningar visar att vid nio års ålder har sju av tio barn fått sin första egna mobil. Undersökningen visar också att det bland barn i åldrarna fem till åtta år finns högkonsumenter av mobiltelefoner. Det vill säga att de använder sin mobiltelefon tre timmar eller mer en vanlig dag.

Gå igenom texterna nedan med dina elever och arbeta med frågorna. Beroende på dina förutsättningar kan du välja att arbeta i helklass eller att eleverna arbetar i grupper med frågorna. Tänk på att instruktioner och sammanfattningar behöver göras muntlig i små steg.

Det är lätt att fånga ett ögonblick med kameran i mobilen. Samtidigt kan en bild som delas i sociala medier spridas med vindens hastighet och inom kort ha setts av hundratals eller tusentals människor.

Ta med en dagstidning och visa upp en sida med en bild på för eleverna innan ni börjar med frågorna.

 • Hur snabbt kan en bild spridas med hjälp av en tidning?
 • Vad händer imorgon när det kommer en ny tidning och denna läggs till återvinningen?
 • Hur sprids en bild på nätet, till exempel via sociala medier?
 • Om det är en bild man tycker om kanske man vill att den ska få spridning, men hur känns det med en bild man inte tycker om?

Förställ dig internet som ett stort skyltfönster. Ett skyltfönster som finns i ditt shoppingcenter och i alla shoppingfönster över hela världen. Allt du gör på internet kan ses av alla. Men du kan aldrig ta bort något från skyltfönstret! Om det är något som du inte vill att någon ska se eller veta så ska du aldrig skriva eller lägga ut det på nätet.

Arbeta med frågorna.

 • Hur kommer det sig att människor gärna delar och visar sina egna bilder på nätet tror ni?
 • Kan ni komma på någon typ av bilder som man absolut inte ska lägga ut på nätet?
 • Vad tycker ni är viktigt att tänka på innan man delar en bild på nätet?

De allra flesta bilder som sprids på nätet bara det bästa. Många bilder redigeras dessutom. Det skapar en overklig bild av verkligheten. Bilderna kan uppfattas som något man ska leva upp till och hur livet borde vara. Men verkligheten är inte bara solsken och underbara stunder. Livet består också av helt vanliga saker som skola, träning, läxor, städa och att ha tråkigt.

Arbeta med frågorna.

 • Varför tror du att många vill visa upp ett lyxigt och roligt liv när de lägger upp olika bilder?
 • Hur tror ni att bilder på nätet påverkar våra tankar kring hur man borde se ut och vara?

När barnkonventionen blir lag i Sverige ökar barnens skydd på många sätt. Det kan även påverka hur föräldrar fotar och delar bilder på sina barn i sociala medier. Barnkonventionens artikel 16 slår fast att barn har rätt till ett privatliv. Vilken rätt har då föräldrar har att dela bilder på sina barn? En lag som förbjuder föräldrar att lägga upp bilder på sina barn fungerar inte, men vuxna behöver respektera barnens integritet och tänka igenom vilka bilder som delas. Bilder som föräldrar absolut inte ska dela på internet är

 • bilder på barn i badet
 • bilder på sjukt eller skadat barn
 • bilder från toaletten eller pottan
 • bilder med personlig information
 • bilder med andras barn.

Frågor

 • Vad tycker du om dina föräldrar delar bilder av dig på nätet?
 • Vem tycker du ska bestämma vilka bilder som föräldrar får posta med sina barn?
 • Vilka problem kan det finnas med att lägga över ansvaret på barnen genom att fråga dem om tillåtelse att posta bilder?

När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Hur skulle nätet se ut om barnen fick bestämma?”.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse