40 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

I den här övningen får eleverna arbeta med att balansera nättid med aktivitet, sömn och hälsa. Målet är att skapa förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet och sömn för att må bra, utvecklas och orka.

Lämplig för samarbete med elevhälsan.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Aktivitet, sömn, mobilen och din hälsa (åk 4-6)

I den här lektionen får eleverna prata om hur aktivitet, sömn och hälsa hänger ihop och hur man kan pussla ihop en bra hälsa med tid på nätet.

LÄRARHANDLEDNING

Vår skärmtid har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Hur det påverkar oss vet vi ännu inte riktigt. Men en sak vet vi med säkerhet, om mobilen är i sovrummet sover man mindre. Det finns flera baksidor med den ökade skärmtiden. Skärmarna gör oss ointresserade av vår omgivning och dessutom störs både vår koncentration och vår sömn. Antalet unga med sömnsvårigheter har också ökat kraftigt över det senaste decenniet. Till dessa är första rådet alltid att lämna mobilen utanför sovrummet.

Gå igenom texterna nedan om fysisk aktivitet, föreningar och sömn med dina elever. Låt sedan eleverna arbeta i grupper med frågorna i elevmaterialet.

Fysisk aktivitet är toppen för hälsan. Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter. Bland annat påverkas kondition, balans, styrka, vikt, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga.

Ett problem idag är att många barn och unga rör sig för lite. Undersökningar visar att barn och unga tillbringar största delen av sin vakna tid med att sitta, halvligga eller stå stilla. Därför är det viktigt att få barn och unga att röra sig mer.

Fysisk aktivitet gör att vi får en bra hälsa både fysiskt och psykiskt. Undersökningar visar att barn som rör på sig uppger att de mår bra och inte känner sig stressade över skolarbete.

60 minuters daglig fysisk aktivitet (pulshöjande motion och träning) räcker för att påverka hälsan positivt. Fysisk aktivitet kan vara att gå, cykla, leka och utforska omgivning och natur på fritid och raster samt spontan eller organiserad idrott, dans och annan motion.

Barn som idrottar i förening är mera fysiskt aktiva totalt sett. De sitter mindre stilla och surfar mindre på sina telefoner jämfört med barn som inte är aktiva i en förening. Därför är det bra om barn är med i en förening och exempelvis dansar eller idrottar.

Vi behöver sömn för att må bra. Det är när vi sover som kroppen och hjärnan återhämtar sig. Barn behöver dessutom sömn för att växa och utvecklas. En uppskattning är att barn mellan 6 och 12 år behöver ungefär 10 till 11 timmars sömn per dygn.

Så här påverkas du av sömn

För lite sömn leder till att man mår sämre. Om du sover för lite under en period kan du:

 • lättare bli arg och ledsen
 • lättare bli irriterade och rastlös
 • få svårare att koncentrera och lära dig nya saker

Om du däremot sover bra får du:

 • lättare att känna dig glad och nöjd
 • bättre minne
 • lättare att lära dig saker
 • lättare att balansera dina känslor

Det är bra att röra på sig utomhus i dagsljus minst en timme varje dag. Genom att vara ute i dagsljus på dagen hjälper vi kroppen att skilja på dag och natt. Några fler tips:

 • Skapa en rutin kring tiden före läggdags, tydliga rutiner hjälper dig att veta när det är dags att sova.
 • Gör något för att komma till ro innan läggdags, till exempel kan du lyssna på musik eller läsa en bok.
 • Undvik tid framför tv och skärm en timme före läggdags (det blå ljuset från bildskärmar gör att vi inte känner oss trötta lika lätt).
 • Ingen tv eller mobil i sovrummet.
 • Fysisk aktivitet under dagen ger dig bättre sömn, så var aktiv på dagarna!

När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för årskurs 4-6. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Biologi

Kropp och hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

©2022 Prinsparets Stiftelse